Academic Calender

VASANTRAO NAIK SHIKSHANSHASTRA MAHAVIDYALAYA
853, Vidya Vasant Park. New Kalamba Naka, Bapuramnagar, Kolhapur - 416007

Year Plan 2016-17

Year Plan 2017-18

Year Plan 2019-20

Year Plan 2020-21

Year Plan 2021-22

Year Plan 2023-24